Dobrý den,
Za mnou se nachází Centrum denních služeb pro sluchově postižené. My v CDS poskytujeme tlumočnické a sociálně aktivizační služby pro sluchově postižené. Veškeré potřebné informace se dozvíte na našich webových stránkách, vítáme Vás.

NESLYŠÍCÍ

BULLETIN

FOTKY Z AKCÍ

VIDEA Z AKCÍ

separator

NEDOSLÝCHAVÍ a OHLUCHLÍ

FOTKY Z AKCÍ

separator

FOTKY Z AKCÍ

VIDEA Z AKCÍ

separator

ODKAZY

PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK

Půjčovna kompenzačních pomůcek byla zřízena a je půjčována v rámci projektu Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s. “Vybavení půjčoven pomůckami pro osoby se sluchovým postižením” (reg. č. CZ1 06/3 2 01/02 06113), který byl realizován v rámci Integrovaného operačního programu a spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

PODMÍNKY PŘI PŮJČOVÁNÍ KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK

 • smlouva se uzavírá nejdéle na 6 měsíců, není-li s vedením CDS domluveno jinak
 • po 3 měsících od data vypůjčení musí přijít vypůjčovatel s kompenzační pomůckou na kontrolu
 • pracovník CDS zkontroluje, zda je pomůcka řádně využívána, zda není poškozena, či zda se nevyskytly překážky v jejím využití
 • v případě prodlení s vrácením vypůjčené pomůcky je sjednaná smluvní pokuta ve výši 0,1% za den z hodnoty půjčené pomůcky
 • prodloužení smlouvy o výpůjčce je možné jen po vzájemné dohodě smluvních stran
 • změna bude oboustranně písemně potvrzena ve smlouvě o výpůjčce
 • smlouvu o vypůjčení kompenzační pomůcky je oprávněna podepsat ředitelka CDS a její zástupce, popřípadě jiný pověřený pracovník
 • před předáním pomůcky je pracovník CDS povinen seznámit vypůjčitele s obsluhou pomůcky a požadavky na její údržbu
 • předmět výpůjčky musí být pracovníkům vrácen ve stavu, v jakém byl vypůjčitelem převzat, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení
 • vypůjčitel musí zaplatit při zapůjčení příslušné kompenzační pomůcky CDS vratnou zálohu
 • v případě vrácení poškozené nebo znečištěné pomůcky a při překročení sjednané doby výpůjčky, bude záloha použita přiměřeně k úhradě nákladů škody či smluvní pokuty
 • v případě ztráty nebo prodeje se vypůjčitel zavazuje nahradit půjčiteli škodu v plném rozsahu pořizovací ceny, se kterou byl při zapůjčení ceny seznámen
 • jednorázová příslušenství k pomůckám (baterie, ušní koncovky apod.) hradí vypůjčitel samostatně
 • smlouva se podepisuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom
 • smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami
 • v případě vypůjčení sluchadla se před jeho použitím vypůjčitel zavazuje navštívit svého foniatra, který mu sluchadlo seřídí na jeho sluchovou ztrátu
indukcni_smycky sluchadla
fm_schola crescendo

NAŠI SPONZOŘI: